Supersnelle levering!

Alle cadeaus met foto en tekst

Gratis cadeaukaartje

Supersnelle levering!

Komt het niet uit? Kies dan zelf een bezorgmoment dat jou uitkomt. Naast het groene vinkje staat de exacte levertijd van elk cadeau.

Alle cadeaus met foto en tekst

Iemand op afstand verrassen met een mooi cadeau? Al onze cadeaus worden bezorgd zonder factuur. Zo kun je het cadeau prima bij de ontvanger thuis laten bezorgen.

Gratis cadeaukaartje

Een cadeautje van ons voor jou! Omdat we het zo leuk vinden dat je bij ons besteld, krijg je bij elk cadeau een gratis cadeaukaartje. Zo kun je een lieve boodschap achterlaten en iemand extra verrassen.

garanties index

garanties

GARANTIES
 • YourSurprise.com garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 • De onder een genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de contractant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan YourSurprise.com
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal YourSurprise.com de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de contractant, naar keuze van YourSurprise.com vervangen of zorgdragend voor herstel. In geval van vervanging verbindt de contractant zich reeds nu de vervangen zaak aan YourSurprise.com te retourneren en de eigendom daarover aan YourSurprise.com te verschaffen.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van YourSurprise.com, de contractant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. YourSurprise.com is niet aansprakelijk te stellen voor enigerlei gebreken veroorzaakt door het handelen van derde partijen.
 • Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is YourSurprise.com niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 • Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de contractant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de contractant is verkocht en geleverd.
 • YourSurprise.com is op geen enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor een niet juiste uitspraak van de songtekst in de SurpriseSong, zoals bijvoorbeeld de naam van de ontvanger.
 • YourSurprise.com is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de contractant. Ditzelfde geldt voor de songtekst van de SurpriseSong en alle door de contractant opgegeven adres en aflever en overige gegevens.

AANSPRAKELIJKHEID
 • Indien door YourSurprise.com geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van YourSurprise.com jegens de contractant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 • Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de YourSurprise.com beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 • Onverminderd het bovenstaande is YourSurprise.com niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de contractant.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van YourSurprise.com of zijn ondergeschikten.

OVERMACHT
 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet - voorzien, waarop YourSurprise.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YourSurprise.com niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van YourSurprise.com worden daaronder begrepen.
 • YourSurprise.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat YourSurprise.com zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel YourSurprise.com ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YourSurprise.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zie de algemene voorwaarden.


MEER WETEN?

Mochten er nog vragen zijn over de garantie- en retourvoorwaarden van YourSurprise.com of zijn er nog andere vragen, dan staat op de contactpagina hoe wij te bereiken zijn.

TERUG